Episode 15

Climate risk ความเสี่ยงอันดับ 1 ของ CEO

SOS – EP15 Climate risk ความเสี่ยงอันดับ 1 ของ CEO

Climate Change the Number 1 Threat for CEOs

Budapest Business Journal: 3 Aug 2019

Climate change กลายเป็นความเสี่ยงอันดับ 1 จากการสำรวจความคิดเห็นของ CEO จากบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลก จัดทำโดย KPMG “2019 Global CEO outlook survey”

ความเสี่ยง 5 อย่างที่สำคัญที่สุดของ CEO ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา แต่ลำดับความสำคัญเปลี่ยน โดยที่ climate change ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 จากอันดับ 4 ซึ่งค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ ไม่ได้ดำเนินการอยู่ในระบบที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจาก climate change แต่ความกดดันที่มีนั้น มาจาก regulator and consumer ที่เรียกร้องสินค้าที่ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยลง

  1. Climate change risk
  2. Disruptive technology risk
  3. Return of terrorism
  4. Cyber security
  5. Operational risk

การประสานนโยบาย climate change เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพียงการเตรียมตัวสำหรับอนาคตเท่านั้น แต่องค์กรส่วนใหญ่รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก climate change แล้วในปัจจุบัน

การเตรียมความพร้อมรับมือกับ climate change ได้มีการเริ่มต้นไปบ้างแล้วของบริษัทหลายแห่ง แต่การสนับสนุนการเปลี่ยนไปสู่ greener economy นั้นยังต้องการเงินทุนในการสนับสนุนเพิ่มขึ้น แต่สถาบันการเงินยังต้องทำงานอีกเยอะ เพราะส่วนใหญ่ยังคงมองหาโครงการที่มี high return 

ซึ่งภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้ ในการกำหนดนโยบายหรือแรงจูงใจทางภาษีสำหรับการผลิตที่ใช้พลังงานทดแทน รถยนต์ไฟฟ้า 

sustainability is a more tangible สำหรับธุรกิจผลิตหรือค้าปลีก โดยการลดและ recycle บรรจุภัณฑ์และเริ่มเข้าสู่ circular economy

ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า จะเริ่มใส่ใจแหล่งที่มาของพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า และลด emission

องค์กรที่ผลัดดัน sustainability อย่างจริงจัง จะมีการทำ due diligence เพื่อตรวจสอบ supplier อย่างเข้มข้น ว่าได้ลงมือทำอย่างที่แจ้งไว้ตอนทำสัญญาหรือไม่ ซึ่งหาก supplier ไม่สามารถทำตามที่ตกลงกันไว้ได้ องค์กรก็จะมีการสรรหา supplier ใหม่ เพราะหากมี NGO หรือสื่อค้นพบการกระทำที่ไม่ยั่งยืน จะส่งผลเสียต่อองค์กรมากกว่าการลงทุนทำธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างจริงจัง

แต่ถ้าองค์กรนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ sustainability เป็นเครื่องมือทางการตลาด ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สูงกว่ามาก หากลงมือทำจริง แม้เพียงเล็กน้อย

วันนี้ องค์กรของคุณ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่รอบด้านแล้วหรือยังคะ?

Categories Allgemein

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close